Privacy  en Cookie Policy – Website/Platform SKaGeN


    1. Algemeen

Deze Privacy en Cookie Policy beschrijft de wijze waarop wij bij Theatercollectief SKaGeN VZW  (“SKaGeN”) omgaan met uw persoonsgegevens, specifiek in het kader van onze Website/Platform SKaGeN.be en de voorstellingen die u via die weg boekt.

Indien u akkoord gaat om een voorstelling te volgen via een app (zoals bijvoorbeeld Whatsapp) bent u reeds abonnee bij de app en bent u daarvoor akkoord moeten gaan met  de specifieke privacy afspraken van die app. SKaGeN is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de app waarmee u deelneemt aan de voorstelling. SKaGeN is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid van het cultureel centrum, festival of andere facilitator (of tussenpersoon) van de voorstelling.

Wij willen u erop wijzen dat het eigen is aan bepaalde apps dat andere deelnemers uit de groep uw telefoonnummer (en uw afbeelding indien u deze niet verwijderd hebt) kunnen zien en u ook het telefoonnummer (en de afbeelding indien deze niet verwijderd werd) van anderen kunt zien. U mag niets met deze gegevens van andere deelnemers uit de groep doen en de andere deelnemers mogen ook niets met uw gegevens doen. Mocht hier toch inbreuk op gemaakt worden wijst SKaGeN iedere verantwoordelijkheid af, en is de inbreukmaker voor alle schade die door zijn gedrag veroorzaakt is persoonlijk aansprakelijk. SKaGeN behoudt zich het recht voor personen de hiertegen inbreuk maken onmiddellijk te verwijderen uit de groep, zonder dat SKaGeN hiervoor enige (schade)vergoeding verschuldigd is.

Door deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden geeft u ook uw akkoord om uw naam, telefoonnummer (eventueel uw afbeelding indien u die niet verwijderd hebt) en emailadres mee te delen aan SKaGeN en geeft u ook uw akkoord dat SKaGeN deze persoonsgegevens verwerkt. U krijgt uiteraard te allen tijde het recht om deze gegevens te laten verwijderen. (zie punt 8 van deze Privacy en Cookie Policy)

De modaliteiten van uw toestemming hiervoor en wat SKaGeN met deze gegevens doet worden in deze Privacy en Cookie Policy omschreven.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en leven de toepasselijke wetgeving na, o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”), en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy en Cookie Policy is op u van toepassing omdat u het de Website/Platform skagen.be bezoekt en/of omdat u Klant bent van SKaGeN. Bij uw aanmelding voor een specifieke voorstelling zal u gevraagd worden om eveneens een aparte Privacy Policy te aanvaarden, specifiek voor die voorstelling.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in naam en voor rekening van SKaGeN, omwille van hun wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, omdat u onze Website/Platform bezoekt en/of doordat u intekent op een voorstelling (hierna de “Diensten” of “de Dienst” genoemd) en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

    2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

SKaGeN VZW, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0473.987.332, vertegenwoordigd door de bestuurder Korneel HAMERS, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

    3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van onze Klanten. Deze omvatten meer bepaald volgende gegevens:  

    • Categorie 1: Indien u inschrijft voor een voorstelling verwerken wij uw naam, voornaam, en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, adres). Indien u in de groep van de app (bijvoorbeeld Whatsapp-groep) van de voorstelling uw foto niet verwijdert of wijzigt, en die foto is een afbeelding van uzelf, dan verwerken wij ook uw beeltenis. Deze gegevens worden door ons verwerkt omdat u deze aan ons meedeelt. Indien u inschrijft voor de nieuwsbrief en/of een login aan maakt verwerken wij uw emailadres.

    • Categorie 2: Eventueel kunnen ook andere gegevens verwerkt worden indien u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt, zoals uw interesses, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, professionele gegevens (beroep, contractuele relaties, …), correspondentie, financiële gegevens, enz. Deze gegevens kunnen aan ons worden meegedeeld bijvoorbeeld indien u contact zou opnemen via email etc. Ook hier geldt het meedelen van deze gegevens aan ons en het aanvaarden van deze Privacy en Cookie Policy als toestemming voor deze verwerking.

    • Categorie 3: Wij kunnen bepaalde profielgegevens van sociale media registreren indien u ons via sociale media contacteert of iets post in de “virtuele foyer” van SKaGeN op Facebook. Het aanvaarden van deze Privacy en Cookie policy geldt als toestemming voor deze verwerking.

In principe verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt.

SKaGeN garandeert dat alle persoonsgegevens enkel worden ingezien door medewerkers SKaGeN voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Bovendien rust op deze personen een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw privacy.

 

    4. Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen en/of deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Door daarnaast blijvend gebruik te maken van onze Diensten, bevestigt u telkens uw aanvaarding van deze Privacy en Cookie Policy.

Daarnaast geldt ook de noodzaak om u de eventueel overeengekomen Diensten te kunnen aanbieden (namelijk het brengen van een voorstelling via een app en email) als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Met andere woorden, het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond.  

In bepaalde gevallen geldt ook onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verwerken als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

    5. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?  

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de door u gewenste dienstverlening op correcte wijze te leveren, en om u op de hoogte te brengen van updates en andere informatie i.v.m. SKaGeN en onze Diensten. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in excel-files met alle data voor de invoer van de gegevens in het systeem.

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a.:

    • Voor gegevens van categorie 1: om u de overeengekomen Diensten te kunnen aanbieden: het volgen van een voorstelling, het verschaffen van een login of het bezorgen van de nieuwsbrief.
    • Voor gegevens van categorie 1 en 3: om o.a. te verzekeren dat elke Klant correct geregistreerd is.
    • Voor gegevens van categorie 1 en 2: om u gerichte informatie te verstrekken, zoals e-mails te versturen die u kunnen interesseren (b.v. informatie m.b.t. nieuwe diensten of updates);
    • Voor gegevens van categorie 1 t.e.m. 3: om eventuele vragen van Klanten te beantwoorden.

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”) zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy en Cookie Policy. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan skagen@skagen.be.

Partner-organisaties van een voorstelling en onderaannemers van SKaGeN (onze webmaster, de partner die de voorstelling faciliteert en ons boekingskantoor) worden niet beschouwd als derden gezien zij onontbeerlijk zijn voor het uitvoeren van een voorstelling. SKaGeN heeft met al deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Bij het aanvaarden van deze Privacy en Cookie Policy geeft u dus ook de toestemming de noodzakelijke gegevens, nodig voor de uitvoering van een voorstelling, de delen met partner-organisaties en onderaannemers van SKaGeN. De verwerkersovereenkomst die SKaGeN met deze partner-organisaties en onderaannemers aan gaat stipuleert dat uw persoonsgegevens meteen na het uitvoeren van een voorstelling, en ten laatste 3 maanden daarna, gewist worden.

Indien u uw emailadres heeft nagelaten om een login aan te maken of om op de nieuwsbrief in te tekenen wordt dit bijgehouden tot u aangeeft geen login meer te willen hebben of niet meer op de hoogte gehouden te willen worden via de nieuwsbrief.

Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten.

We hebben het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet of van de Algemene Voorwaarden mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten (tenzij dit niet toegelaten zou zijn door de wet). Wij kunnen dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen.

We hebben eveneens het recht om uw telefoonnummer uit de groep (in de app) van de voorstelling te verwijderen indien wij merken dat u andere telefoonnummers van deelnemers uit uw groep contacteert of hun afbeelding gebruikt. U kunt in dat geval de som die u betaalde om deel te nemen aan de voorstelling niet terugvorderen van SKaGeN.

    6. Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de Diensten te leveren.

Deze Privacy en Cookie Policy blijft geldig tussen uzelf en ons van zodra u de Website/Platform bezoekt. Eveneens indien u intekent op een voorstelling, zo lang de voorstelling loopt en tot 3 maanden daarna. Na afloop van de voorstelling worden uw naam en telefoonnummer (en eventueel uw afbeelding indien u die niet verwijderd had) gewist uit onze bestanden, ten laatste 3 maanden na afloop van de voorstelling. Indien u expliciet heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de activiteiten van SKaGeN wordt uw emailadres bijgehouden zolang u zich niet uit schrijft. Indien u niet expliciet heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de activiteiten van SKaGeN wordt uw emailadres dus samen met uw naam en telefoonnummer (en eventueel uw afbeelding) automatisch, ten laatste 3 maanden na afloop van de voorstelling, gewist.

Gezien de aard van bepaalde apps (zoals bijvoorbeeld Whatsapp) dient u zelf, na afloop van de voorstelling, uw telefoonnummer te verwijderen uit de (Whats)app-groep van de voorstelling indien u niet wenst dat uw telefoonnummer (en eventueel uw afbeelding) zichtbaar blijft in die groep. Technisch gezien is het niet mogelijk voor SKaGeN om dit in uw plaats te doen. SKaGeN wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid in die zin af.

    7. Delen van persoonsgegevens met derden

SKaGeN geeft uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of voor de uitvoering van de diensten die wij u verstrekken zoals omschreven in art. 5 i.v.m. partners en onderaannemers. Indien bedrijven uw gegevens in onze opdracht verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. SKaGeN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of verhandelen aan derden.

    8. Recht van toegang, verbetering, verzet, en overdraagbaarheid

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door een mail te sturen aan skagen@skagen.be of door contact op te nemen via de contactgegevens op de Website/Platform. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, eveneens door een mail te sturen aan skagen@skagen.be of door contact op te nemen via de contactgegevens op de Website/Platform.

Bij vragen tot toegang of verbetering van gegevens vragen we u om steeds een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen verifiëren vooraleer we deze informatie meedelen.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan skagen@skagen.be (eveneens met toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart). U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.  

U heeft ten slotte ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan dit uitoefenen door ons te contacteren via skagen@skagen.be.

In bepaalde gevallen zal SKaGeN niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht. Dit omwille van bijvoorbeeld onze wettelijke verplichtingen of redenen van algemeen belang.

U ben steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt.


    9. Contact: inlichtingen, vragen of klachten


Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: skagen@skagen.be of via de contactgegevens op onze website skagen.be of via het postadres vermeld in art. 2 van in deze Privacy en Cookie Policy), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de vroegere “Privacycommissie”: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 35, of via de contactgegevens op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
    10. Datalekken
Wanneer u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: skagen@skagen.be of via de contactgegevens op onze websites of via het postadres vermeld in art. 2 van deze Privacy en Cookie Policy), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 35, of via de contactgegevens op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

    11. Veiligheid

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring en geheimhouding van communicatie, contracten die wij u toezenden, evenals voor de correcte bewaring en geheimhouding van eventuele paswoorden, toegangscodes en andere inloggegevens indien toepasselijk. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze documenten of gegevens door de Klant of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens (telefoonnummer, afbeelding, eventueel naam) van anderen door uzelf of door onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door andere deelnemers uit de (Whats)app-groep van de voorstelling. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van deze gegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

    12. Informatie i.v.m. cookies


12.1 Informatie over ons gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website/platform grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.
Onze Website/Platform gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe onze Website/Platform te optimaliseren. Cookies maken de interactie tussen onze Website/Platform en onze gebruikers makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze Website/Platform. Door u te identificeren via een cookie, hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast gebruiken wij cookies om de inhoud van onze Website/Platform te personaliseren en interessanter te maken voor onze gebruikers (bijvoorbeeld door de inhoud aan te passen aan uw persoonlijke interesses). We gebruiken cookies ook om uw surfgedrag analytisch in kaart te brengen (bijvoorbeeld: hoe vaak en hoe lang worden bepaalde pagina’s bezocht, hoe gebeurt de interactie tussen verschillende pagina’s, enz.). Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze Website/Platform waar nodig verbeteren door in te spelen op de voorkeuren en noden van onze gebruikers.
Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website/Platform kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website/Platform te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van onze Website/Platform te meten.
12.2 Toestemming
Bij een eerste bezoek aan onze Website/Platform zal u gevraagd worden om deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden. Om onze Website/Platform optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden.
Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “Privacy en cookie policy” expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bij een bezoek aan onze Website/Platform. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op onze Website/Platform nadat u een “cookie warning” hebt gezien bij het eerste bezoek aan onze Website/Platform.
U kan via uw webbrowser bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hieronder vindt u voor de meest voorkomende webbrowsers hoe u dit kan aanpakken:
    • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
    • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
    • Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
    • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Hou er wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt of niet aanvaardt, u (bepaalde delen van) onze Website/Platform niet of niet optimaal zal kunnen gebruiken.  
Hou er ook rekening mee dat u niet alle types cookies op deze wijze kan aanpassen. Bepaalde functioneel noodzakelijke cookies en statistische cookies kunnen niet aangepast worden, omdat deze cookies nodig zijn om onze Website/Platform te laten werken of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop onze gebruikers onze Website/Platform gebruiken. De gegevens die we via deze cookies verzamelen zijn steeds anoniem.
12.3 Welke cookies gebruiken wij op onze Website?

Op onze Website/Platform kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die uw voorkeurstaal bewaren; veiligheidscookies; cookies die uw registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van onze Website/Platform te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, enz.; enz.

Een gedetailleerde lijst met cookies kunt vinden via de pagina cookie policy